Enter your search terms:
Top
logo8
 

Μπ. Σκούφα: «Ζητείται άμεση λύση για τον αποκλεισμό εννιακοσίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων, λόγω ατυχών εξωγενών παραγόντων»

Τον άδικο και άνισο αποκλεισμό περισσότερων από 900 επιχειρήσεων από το πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, φέρνει στο φως με ερώτησή της η βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία) Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ερώτηση την οποία συνυπογράφουν επίσης 19 βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αφενός η πίεση χρόνου για την προσκόμιση δικαιολογητικών που απαιτούνταν για τον φάκελο, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε μειωμένο προσωπικό στις υπηρεσίες λόγω των περιοριστικών μέτρων, αφετέρου δε η ταυτόχρονη υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις υποψήφιες επιχειρήσεις σε ένα σύστημα που δεν «άντεξε», καθώς οι servers των πληροφορικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών δεχόμενοι τις αιτήσεις δεν ανταποκρίνονταν, είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός προγράμματος επιχειρήσεις, είτε γιατί δεν παραδόθηκαν τα δικαιολογητικά εγκαίρως, είτε γιατί οι ενδιαφερόμενοι επανέλαβαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πολλές φορές, αφού δεν έπαιρναν το αποδεικτικό την πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να απορριφτούν.

Η εξέλιξη της διαδικασίας επιτάσσει την παρέμβαση των υπουργών, για τον άδικο αποκλεισμό των επιχειρήσεων σε ένα πρόγραμμα που είχε ως στόχο την στήριξή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν μάλιστα για αυτές τις αστοχίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι επαγγελματίες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: -Εσωτερικών

                         -Ανάπτυξης και Επενδύσεων

                         -Οικονομικών 

Θέμα: «Αστοχίες της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ και μαζικός αποκλεισμός υποψηφίων επιχειρήσεων ».

 

Το Άρθρο Έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α ́68), η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και […] μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Η σχετική δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)», Επενδυτική προτεραιότητα: 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και στον Ειδικό Στόχο 3c1 «Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων / βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ» (ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο εξαιρετικά σημαντικό και αναγκαίο για την επιβίωση των ΜΜΕ της ΠΚΜ ποσό των €150.000.000 και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία της αποκλειστικώς ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ ήταν η 09.10.2020.

Μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων επιχειρήσεων ήταν και η προσκόμιση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ ή Πρωτοδικείου για τη νομική κατάστασή τους, παρότι σύμφωνα με την «ξεχασμένη» υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/01-08-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης με θέμα την «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» τα πιστοποιητικά αυτά θα μπορούσαν να αντληθούν από τις υπηρεσίες της ΠΚΜ, και μάλιστα, για τη μείωση του διοικητικού κόστους διαχείρισης, θα μπορούσαν να αναζητηθούν μόνον για τις επιχειρήσεις που θα περνούσαν επιτυχώς από την «πρώτη επιλογή» πλήρωσης των υπολοίπων προϋποθέσεων της άνω Πρόσκλησης.

Μια απλή πρόβλεψη της σε δεύτερο στάδιο αναζήτησης των πιστοποιητικών νομικής κατάστασης των υποψηφίων επιχειρήσεων θα διευκόλυνε και τη λειτουργία των υπηρεσιών αρμοδίων για την έκδοσή τους (Επιμελητήρια και Γραμματείες Πρωτοδικείων), τα οποία λόγων των παρόντων υγειονομικών μέτρων λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό και σε περιόδους μαζικής ζήτησης πιστοποιητικών είτε δικαιολογημένα καθυστερούν την έκδοσή του αλλά χάνονται οι προθεσμίες της περεταίρω υποβολής τους, είτε από τυχόν λάθη και βιασύνες χορηγούν ελλιπή πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να αποκλείονται δυνητικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι).

Τέλος, η ταυτόχρονη υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις υποψήφιες επιχειρήσεις αποδείχθηκε μαζικότερη από τις αντοχές των servers (υπολογιστικών εξυπηρετητών) των πληροφορικών συστημάτων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (ή όποιου άλλου δημοσίου φορέα είχε υπό την επίβλεψή του τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων), με αποτέλεσμα να μην φθάνει online σε πολλούς από τους αιτούντες η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής των αιτήσεών τους και αυτοί -δικαιολογημένα- να την υποβάλουν ξανά και ξανά! Το ηλεκτρονικό σύστημα όμως φαίνεται πως εξέλαβε τελικά τις επανυποβολές ως εκ νέου αιτήσεις και έτσι απέκλεισε εκατοντάδες δυνητικούς δικαιούχους (υποψηφίους) ενδεχομένως αυτόματα, άνευ βάσιμου λόγου και σίγουρα χωρίς ευθύνη ή πρόθεση τους.

Επειδή ο αποκλεισμός από εξωγενείς παράγοντες είναι πάντοτε μια απευκταία κατάσταση και η Διοίκηση οφείλει πάντα να προβλέπει τις αστοχίες και να λαμβάνει μέτρα τόσο αποφυγής επηρεασμού των διαδικασιών επιλεξιμότητας από εξωγενείς παράγοντες, όσο και πρόνοια για την αποκατάσταση των αδικιών, εν προκειμένω αδικαιολόγητων των αποκλεισμών δυνητικών δικαιούχων.

Επειδή, σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, φαίνεται πως στην ΠΚΜ περισσότερες από 900 υποψήφιες επιχειρήσεις που ήταν δυνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω Δράσης, αποκλείσθηκαν είτε από ελλιπή πιστοποιητικά, είτε λόγω περισσοτέρων της μίας αιτήσεων ανά ΑΦΜ, τη στιγμή μάλιστα που η Δράση αυτή στοχεύει στην υποβοήθηση της επιβίωσης των επιχειρήσεων αυτών κόντρα στην πανδημία του COVID-19, όχι στη βάση ανταγωνιστικών κριτηρίων και προϋποθέσεων, αλλά στη επαρκή βάση της αληθούς λειτουργίας τους κατά τα παρελθόντα έτη.

 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Ποια η υπουργική απόφαση (στοιχεία της και ΦΕΚ δημοσίευσής της) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του Άρθρου Έκτου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία ΠΝΠ κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83) και αποτελεί τη νομική βάση της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ;
  2. Τελούν τα Υπουργεία σας εν γνώσει των παραπάνω προβλημάτων της εφαρμογής της υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκλησης της ΠΚΜ;
  3. Πόσεις αιτήσεις υποβλήθηκαν για την παραπάνω υπό ΑΔΑ: 6Τ7Λ7ΛΛ-Π6Ν Πρόσκληση της ΠΚΜ και πόσες υποψήφιες επιχειρήσεις έχουν ήδη αποκλειστεί για τους ανωτέρω δύο λόγους;
  4. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να επιλύσετε άμεσα την παραπάνω περιγραφείσα άδικη και άνιση μεταχείριση των υποψηφίων επιχειρήσεων επί τη βάσει ατυχιών, που τα υπουργεία σας μπορούσαν να έχουν προβλέψει και αποτρέψει;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης