Enter your search terms:
Top
logo8
 

Η ομαλή λειτουργία του Γενικού Χημείου του Κράτους και η διαμόρφωση των αναγκαίων λειτουργικών προϋποθέσεων για αυτήν

Αθήνα: 15/06/2015

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Θέμα: «Η ομαλή λειτουργία του Γενικού Χημείου του Κράτους και η διαμόρφωση των αναγκαίων λειτουργικών προϋποθέσεων για αυτήν».

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) αποτελεί μια απολύτως σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί εναρμονισμένο με τα πιο σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτει, επίσης, διαπιστευμένη εργαστηριακή υποδομή. Με βάση τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει και τις έντονα αναβαθμισμένες αρμοδιότητές του καθώς και το υψηλής ποιότητας προσωπικό του, αποτελεί μια πρότυπη δημόσια υπηρεσία και χρειάζεται την σημαντική συνδρομή της Πολιτείας, ώστε να παραμείνει στο ύψος των απαιτήσεων, το οποίο του ζητείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 393 εργαζόμενους σε αυτό, οι 325 είναι τεχνικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 60 % διαθέτει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Ο κοινωνικός και δημόσιος ρόλος του Γ.Χ.Κ. είναι εξαιρετικά κρίσιμος, εν όψει μάλιστα και της κεντρικής θέσης του ως κόμβου κατά της λαθρεμπορίας καυσίμων και της πάταξης της διαφθοράς στον τομέα των καυσίμων, κεντρικών στόχων της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Όμως, το Γ.Χ.Κ. παρουσιάζει ήδη σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν από την νέα κυβέρνηση άμεσα και αποφασιστικά. Όπως προκύπτει από σχετικές επιστολές του Συλλόγου Υπαλλήλων στο ΓΧΚ, προς την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Βαλαβάνη από 27-3-2015 και 7-5-2015, ανακύπτουν τα ακόλουθα επείγοντα προβλήματα :

1. Λειτουργικά προβλήματα. Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των προμηθειών του Δημοσίου του 2013,
τα βασικά εργαστήρια και υποδομές του Γ.Χ.Κ. δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε πλήρη δυναμικότητα, καθώς στερούνται των αναγκαίων προμηθειών. Δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες για ανταλλακτικά και επισκευές του υπάρχοντος εξοπλισμού, με συνέπεια να μην πραγματοποιείται συστηματική συντήρηση και επισκευή των βλαβών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και απαξιώνεται εξοπλισμός αξίας εκατομμυρίων ευρώ και το ΓΧΚ οδηγείται σε αδυναμία εκτέλεσης μέρους του εργαστηριακού έργου. Επιπρόσθετα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους δεν έχει λάβει χώρα η αναγκαία προγραμματισμένη ανανέωση της ηλεκτρονικής (Η/Υ) και εργαστηριακής υποδομής του Γ.Χ.Κ., με αποτέλεσμα τον κίνδυνο αδυναμίας παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που είναι απαραίτητες για να μην απαξιωθεί το ΓΧΚ.

Συνεπώς, πρέπει στα πλαίσια του νόμου, να επανεξετασθούν άμεσα οι διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των προμηθειών του Γ.Χ.Κ.

2. Κτιριακή υποδομή. Το κεντρικό κτίριο, όπου στεγάζεται το Γ.Χ.Κ., επί της οδού Τσόχα αρ. 16 έχει πωληθεί μέσω του διαβόητου ΤΑΙΠΕΔ κατά τρόπο που έχει υπάρξει απολύτως αδιαφανής ως προς τους όρους και το τίμημα . Έτσι, το Δημόσιο καλείται να πληρώνει σε ιδιώτες χρήματα (ύψος ετήσιου ενοικίου άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για την στέγαση μιας πολύ βασικής υπηρεσίας του με μεγάλη ζημία του, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης.

Επιπλέον, και άλλα κτίρια υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. (Πειραιάς, Καλαμάτα) βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν συντηρούνται συστηματικά και αδυνατούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους.

3. Υπηρεσιακά και υπαλληλικά προβλήματα, θέματα προσωπικού.

Με την υλοποίηση του π.δ. 111/2014 , για την αναδιοργάνωση του Γ.Χ.Κ., μειώθηκαν οι οργανικές μονάδες κατά 64 %. Μετά από έξι μήνες εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι η νέα αυτή οργανωτική δομή χαρακτηρίζεται από γιγαντισμό των διευθύνσεων στο κέντρο και αυξημένη γραφειοκρατία τόσο μέσω της δημιουργίας ενδιάμεσων θέσεων ευθύνης (υποδιευθύνσεων), όσο και διευθύνσεων με εκ των πραγμάτων αδύνατη να ασκηθεί, διοικητική εποπτεία σε εκτός έδρας τμήματα.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη μείωση προσωπικού κατά την τελευταία μνημονιακή πενταετία 2010-2015, από 544 άτομα σε 393. Δηλαδή το Γ.Χ.Κ. λειτουργεί με το 72% του προσωπικού, το οποίο διέθετε το 2010, ενώ μόλις 12 από τους 393 υπαλλήλους είναι κάτω των σαράντα ετών. Ήδη, ο Σύλλογος ζητά να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση πρόσληψης των 25 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Χημικών. Επίσης, να στελεχωθεί το ΓΧΚ με επιπλέον Χημικούς και Διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να στελεχωθούν οι χημικές υπηρεσίες επαρκώς και να μπορούν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικότητα, καθώς αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

4. Μισθολογικά ζητήματα. Βάσει του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011 και των εφαρμογών του έχουν μειωθεί οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων του ΓΧΚ, από το 2009 μέχρι σήμερα περίπου κατά 50 %. Αντίθετα, δεν έχουν εφαρμοσθεί οι πρόνοιες του νόμου για τις βαθμολογικές/μισθολογικές προαγωγές και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Οι υπάλληλοι ζητούν να μην υπάρξουν άλλες περικοπές και να εκδοθεί το π.δ. για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ζητούν να επεκταθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας πέραν των χημικών και σε άλλους εργαζόμενους που εκτίθενται στην διαδικασία εργαστηριακών και πειραματικών εργασιών και στις συνέπειές τους για την υγεία. Τέλος, ζητούν να επανεξετασθεί το ύψος της αμοιβής των νόμιμων υπερωριών, καθώς τώρα εκτιμάται στο υποτιμητικό ποσόν των 3,5 ευρώ ανά ώρα, όπως αυτό καθορίσθηκε βάσει και πάλι του ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου.

Τέλος, και όσον αφορά τον έλεγχο των καυσίμων υπάρχουν σοβαρές ατέλειες όπως η ύπαρξη αλλά η μη λειτουργία κινητών μονάδων ελέγχου για την ξηρά, καθώς και η ανάγκη παροχής πλωτών μέσων από το Λιμενικό για τους θαλάσσιους ελέγχους. Επίσης η ανάγκη υποχρέωσης των εταιρειών που πραγματοποιούν ελέγχους όπως και των εταιρειών που εγκαθιστούν αποθήκες κι εξοπλισμό μέτρησης σε εγκαταστάσεις και πρατήρια για εκπαίδευση των δημοσίων ελεγκτών έτσι ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές πρακτικές υποκλοπών.

Επειδή τα παραπάνω προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και επείγοντα και οι αρμόδιοι Υπουργοί πρέπει να επιληφθούν αυτών άμεσα τόσο με διοικητικά μέτρα και με υλικές πράξεις της διοικήσεως όσο και με νομοθετικές πρωτοβουλίες .

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :
1. Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, ώστε να επιλυθούν άμεσα το καθεστώς προμηθειών του Γ.Χ.Κ., οι ελλείψεις του σε κτιριακή υποδομή και οι ανάγκες του σε ενεργό υπαλληλικό προσωπικό καθώς και να βρεθούν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις για τις προαναφερόμενες ελάχιστες ανάγκες σε προσλήψεις;
2. Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, για τα φλέγοντα ζητήματα των ανεπαρκών αποδοχών και επιδομάτων υπερωριών και ανθυγιεινής εργασίας όσων εργάζονται στο Γ.Χ.Κ.;
3. Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, ώστε να διασφαλισθεί η κρίσιμη για την εθνική οικονομία αποτελεσματική λειτουργία του Γ.Χ.Κ. γενικά αλλά και ειδικότερα στον έλεγχο των καυσίμων ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ψαρρέα Παναγιώτη Ελένη
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βαγιωνάκη Νικολάου Ευαγγελία (Βάλια)
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Γαϊτάνη Γεωργίου Ιωάννα
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Δελημήτρος Ευαγγέλου Κωνσταντίνος
Δημητριάδης Κλεάνθη Δημήτριος
Ζάννας Γρηγορίου Ζήσης
Ζαχαριάς Παναγιώτη Κωνσταντίνος
Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία
Καββαδία Σωκράτη Ιωαννέτα (Αννέτα)
Κανελλοπούλου Ανδρέα Μαρία
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν
Καραναστάσης Δημητρίου Απόστολος
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
Κατριβάνου Ηλία Βασιλική
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κωστοπαναγιώτου Κωνσταντίνου Ηλίας
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχαλάκης Ηλία Νικόλαος
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Ουρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Πετράκος Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
Σεβαστάκης Αλεξίου Δημήτριος
Σιμορέλης Βασιλείου Χρήστος
Σκούμας Δημητρίου Αθανάσιος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταθάς Παναγιώτη Ιωάννης
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Σωτηρίου Δημητρίου Ελένη
Τεκτονίδου Αναστασίου Κυριακή (Βούλα)
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου Μαρία
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Χαραλαμπίδου Δημητρίου Δέσποινα
Χατζηλάμπρου Σάββα Βασίλειος

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης