Enter your search terms:
Top
logo8
 

Επίλυση επειγόντων προβλημάτων και αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2016

 

Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Επίλυση επειγόντων προβλημάτων και αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

 

Τα Κ.Δ.Α.Υ. που αργότερα μετονομάστηκαν ΚΕΔΔΥ, λειτούργησαν εξαρχής βουτώντας στα βαθιά για να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, στους τομείς της διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προβλεπόμενη πιλοτική τους εφαρμογή, που στόχο είχε τη συλλογή συμπερασμάτων, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Επιπλέον επί σειρά ετών σημαντικές προτάσεις που έγιναν από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες με στόχο την αναβάθμιση των τόσων αναγκαίων για την Δημόσια εκπαίδευση παρεχόμενων ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσιών τους, δεν ελήφθησαν ποτέ υπ’ όψιν από το υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτούς τους λόγους τα ΚΕΔΔΥ, σήμερα ένας από τους βασικότερους πυλώνες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσιάζουν τεράστιες αδυναμίες κατά κοινή ομολογία εκπαιδευτικών και γονέων.

Ειδικότερα εκπαιδευτικοί, εμπλεκόμενες ειδικότητες και γονείς προτείνουν ως απαραίτητες και απολύτως αναγκαίες τις πιο κάτω νομοθετικές διοικητικές και θεσμικές αλλαγές :

Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσής τους :

α) Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού των ειδικοτήτων ΠΕ60.50 ΠΕ70.50 ΠΕ02.50 ΠΕ03.50 τουλάχιστον για τα ΚΕΔΔΥ που εδρεύουν στις έδρες των περιφερειών, μέσω ΑΣΕΠ καθώς και απόσπαση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής αυστηρά με το σύστημα της μοριοδότησης κριτηρίων απαιτουμένων προσόντων και εμπειρίας, για τα περιφερειακά και τα επαρχιακά ΚΕΔΔΥ. Η πρόσληψη να γίνεται για διδακτικό και όχι για σχολικό έτος όπως ισχύει τώρα .

β) Τροποποίηση του Ν. 3699/2008 με στόχο την αναδιάρθρωση της σύνθεσης του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ όσο αφορά τις απαιτούμενες ειδικότητες σε συνάρτηση του μαθητικού πληθυσμού που εξυπηρετούν και ανάλογα με το αν είναι περιφερειακά ή επαρχιακά. Επιπλέον προτείνεται να προστεθούν οι ειδικότητες ΠΕ 04 Φυσικών, ειδικής αγωγής, καθώς και οι ξενόγλωσσοι φιλόλογοι ειδικής αγωγής, γιατί από την βασική τους εκπαίδευση έχουν σχέση με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Όσο αφορά στη τοποθέτηση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ, που μέχρι σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα από το νόμο αξιολόγησης μαθητών και ουσιαστικά εκτελούν χρέη γραμματέα αν και είναι εκπαιδευτικοί, προτείνεται η αλλαγή στο νόμο και ειδικότερα η πρόσληψη της ειδικότητας μόνο ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής Ε.Α.Ε. από τα περιφερειακά ΚΕΔΔΥ με δυνατότητα αξιολόγησης στον κινητικό τομέα.

γ) Εναλλαγή του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΔΔΥ με εκείνο των σχολικών μονάδων ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην κουράζονται και να μην χάνουν την επαφή με τον μαθητικό πληθυσμό, από την παραμονή πολλών συνεχόμενων ετών στο ΚΕΔΔΥ.

δ) Για την στελέχωση των επαρχιακών ΚΕΔΔΥ θεωρείται ως ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό η ύπαρξη: δύο θέσεων νηπιαγωγών ειδικής αγωγής ανά 2.500 νήπια και προνήπια, δύο θέσεων δασκάλων ειδικής αγωγής ανά 7.500 χιλιάδες μαθητές Δημοτικού, δύο θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανά 5.000 μαθητές Γυμνασίου με σειρά προτεραιότητας των ειδικοτήτων ΠΕ02 ή ΠΕ03 ή ΠΕ 04 ή ΠΕ05 ή ΠΕ06 ή ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς και δύο θέσεων ψυχολόγων, μιας κοινωνικού λειτουργού και δύο λογοθεραπευτών για κάθε αντίστοιχη μονάδα. Η πλειοψηφία των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας εμφανίζουν σοβαρές γλωσσικές διαταραχές και πολλά αιτήματα αφορούν την αξιολόγηση προβλημάτων λόγου και ομιλίας. Η προτιμώμενη στελέχωση δίνει την δυνατότητα ακόμα και για τη δημιουργία κινητής ευέλικτης και αποτελεσματικής διαγνωστικής ομάδας.

ε) Όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προτείνεται να γίνεται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ κάθε 2 χρόνια, με αποτίμηση του έργου του από τον Περιφερειακό Δ/ντή, τον σύμβουλο ειδικής αγωγής της περιφέρειας και τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου και με ψηφοφορία δημοφιλίας από τους δ/ντες των σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας και τους προϊσταμένους των νηπιαγωγείων του νομού όπως και του προσωπικού που υπηρετεί σε όλα τα ΚΕΔΔΥ της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης. Επίσης χρειάζεται οι προϊστάμενοι να μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και να έχουν δικαίωμα υπογραφής σε διάγνωση ως ειδικότητα είτε εκπ/κου είτε Ε.Ε.Π. που μπορεί να αξιολογήσει μαθητές.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους ακόμα προτείνεται :

Παραπομπή μαθητών μόνο από την ηλικία των 4 ετών έως και την ηλικία των 16 ετών για διάγνωση και αξιολόγηση μετά από αίτημα του γονέα και του σχολείου.

Τήρηση αυστηρά της σειρά προτεραιότητας, των αιτημάτων για την διαγνωστική-υποστηρικτική διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα ΚΕΔΔΥ με πρωτόκολλο.

Λειτουργία των διαγνωστικών ομάδων των ΚΕΔΔΥ από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου.

Δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέπει στο υπουργείο να αξιοποιεί, το συνολικό στελεχικό δυναμικό που διαθέτει σε μόνιμους και αναπληρωτές, ειδικοτήτων ειδικής αγωγής, για τη διαγνωστική-υποστηρικτική διαδικασία αξιολόγησης μαθητών με νόμιμο τρόπο. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής να πραγματοποιείται για τις περιπτώσεις των ΚΕΔΔΥ που η διαγνωστική ομάδα υστερεί στη στελέχωσή τους, ύστερα από αίτημα που θα υποβάλλει ο προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ και με θετική εισήγηση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής. Ακόμα συνεργασία με τις δημοτικές, νομαρχιακές και λοιπές κρατικές υπηρεσίες και φορείς για άλλες ειδικότητες που απαιτούνται εκτός των εκπαιδευτικών (παιδοψυχίατροι, αναπτυξιολόγοι-νευρολόγοι, λογοπεδικοί, κ.α.) όταν ο προϊστάμενος το κρίνει απαραίτητο.

Αξιολόγηση των μαθητών των ΣΜΕΑΕ (ειδικό νηπιαγωγείο-ειδικό δημοτικό σχολείο, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, ειδικό γυμνάσιο-ειδικό λύκειο) από τους καθηγητές τους και τη δική τους διεπιστημονική ομάδα η οποία θα μπορεί να συνεργάζεται με τα ΚΕΔΔΥ όταν το κρίνει απαραίτητο.

Τα βοηθητικά μέσα και συσκευές (ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα, μεγεθυντικές συσκευές και άλλου τύπου υποστηρικτικά μέσα) πρέπει να χορηγούνται με δαπάνη του ασφαλιστικού φορέα και του υπουργείου παιδείας χωρίς να εμπλέκεται το ΚΕΔΔΥ. Υπεύθυνες για αυτά πρέπει να είναι υγειονομικές επιτροπές, τα ΚΕΠΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύνδεση των ΚΕΔΔΥ στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool με σκοπό την άμεση καταγραφή των αναγκών τους σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό.

Για την βελτίωση της υποστήριξης των μαθητών με δυσλεξία-ΔΕΠ -Υ:

1) Για τους μαθητές με δυσλεξία να ακυρωθεί η δυνατότητα παντελούς απαλλαγής από γραπτές δοκιμασίες, τεστ ή εξετάσεις που αναστέλλει τις προσπάθειες των μαθητών για βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου και της αναγνωστικής τους ικανότητας. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, να συμμετέχουν κανονικά οι μαθητές με δυσλεξία σε όλες τις γραπτές διαδικασίες αξιολόγησης με παραχώρηση πρόσθετου χρόνου, με μη υπολογισμό του γραφικού χαρακτήρα και των ορθογραφικών λαθών από τον εξεταστή και με επιεική βαθμολόγηση. Ακόμα θα ήταν ωφέλιμο αν έδιναν τη δυνατότητα, σε όσους μαθητές το επιθυμούσαν, παράλληλα με τις γραπτές να δίνουν και προφορικές εξετάσεις. Εξαίρεση από τις γραπτές εξετάσεις να αποτελούν μόνο οι πολύ ειδικές περιπτώσεις δυσγραφίας και ύστερα από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ.

2) Η αξιολόγηση μαθητών με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) να μπορεί να γίνεται αρχικά και να πιστοποιείται από την κλασική τριμελή διαγνωστική ομάδα χωρίς να χρειάζεται γνωμάτευση παιδοψυχίατρου καθώς υπάρχουν αξιόπιστα και απλά τεστ στη διάθεση των δασκάλων.

3) Η χορήγηση παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής να δίνεται με σαφή, εγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια, κοινά για όλα τα ΚΕΔΔΥ. Το ανώτερο χρονικό διάστημα που θα εγκρίνεται να είναι τα 3 έτη για τις περιπτώσεις μαθητών με αυτισμό. Ειδικότερα για μαθητές με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες, να παρέχεται παράλληλη στήριξη αρχικά για ένα έτος από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και αν δεν καταστεί δυνατή η εξελικτική πορεία του μαθητή, να επιμηκύνεται για περισσότερο χρονικό διάστημα. Οι περιπτώσεις μόνιμων, αντιληπτικού τύπου δυσκολιών δεν θα πρέπει να τυγχάνουν παράλληλης στήριξης καθώς δεν επιφέρει αποτελέσματα.

4) Να επιτραπεί για κάποιες περιπτώσεις η παράλληλη στήριξη από βοηθό δασκάλου ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Ακόμα αν η οικογένεια το επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει το μαθητή στην τάξη με ιδιωτική παράλληλη στήριξη αλλά μόνο από ειδικότητες που άπτονται της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το αίτημα η οικογένεια να το υποβάλλει για έγκριση στο σύλλογο διδασκόντων και να μην χρειάζεται να μεσολαβεί απαραίτητα το ΚΕΔΔΥ.

7) Τα ΚΕΔΔΥ πρέπει να δημιουργήσουν εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως περισσότερα κοινά σταθμισμένα τεστ εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει και από τη συνεργασία του Υπουργείου και των ΚΕΔΔΥ με τα Πανεπιστήμια που εκπονούν προγράμματα αντίστοιχα μέσω χρηματοδοτήσεων.

8) Τα τμήματα ένταξης, τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής, τα ειδικά γυμνάσια και λύκεια πρέπει να ακολουθούν άλλο αναλυτικό πρόγραμμα, μειωμένης και απλούστερης ύλης, με δυνατότητα διαστολής του χρόνου φοίτησης για όσο αυτό χρειάζεται.

9) Αν σε κάθε σχολική μονάδα πληθυσμού 150 μαθητών στην Π/θμια διατεθεί οργανική θέση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, θα καθίσταται περιττή η λειτουργία τμημάτων ένταξης.

10) Το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να καταρτίζεται μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή με τη συνεργασία του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής του ΚΕΔΔΥ και να αξιολογείται και τροποποιείται με βάση τις επισημάνσεις του σχολικού συμβούλου της οικείας βαθμίδας.

11) Να αντικατασταθεί η πρόβλεψη για συνεδρίαση της διαγνωστικής ομάδας με την παρουσία όλων, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό να συμβεί όσες φορές χρειάζεται.

12) Η εισήγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το καταλληλότερο πλαίσιο φοίτησης μαθητών θα πρέπει να είναι δεσμευτική για το σχολείο και την οικογένεια, εξαντλώντας όμως πρώτα κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς με γνώμονα το συμφέρον του μαθητή.

Επειδή τα ΚΕΔΔΥ αποτελούν σήμερα ίσως το βασικότερο δημόσιο φορέα και για το Υπουργείο Παιδείας τον πιο αξιόπιστο, που σκοπό του έχει την έγκυρη διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες – αναπηρίες) μέσω της από-ιατρικοποίησης των μαθησιακών προβλημάτων τους, και την ένταξή τους στο σχολείο και την κοινωνία

Επειδή επί σειρά ετών προσφέρουν, παρά τις όποιες ελλείψεις τους, σημαντική υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε εκπαιδευτικούς και γονείς πάνω στα ζητήματα αυτά

Επειδή οι παραπάνω προτάσεις στοχεύουν στην βελτίωση του παρεχομένου έργου των ΚΕΔΔΥ με περιστολή των δαπανών τους

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Ποιες από τις παραπάνω επισημάνσεις – προτάσεις υιοθετεί και πώς προτίθεται να ενεργήσει για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου τους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Ακριώτης Κυριάκου Γεώργιος
Αντωνίου Αθανασίου Χρήστος
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Βράντζα Αχιλλέως Παναγιώτα
Δέδες Γεωργίου Ιωάννης
Δημαράς Θεοδώρου Γεώργιος
Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία
Θεοφύλακτος Γαβριήλ Ιωάννης
Ιγγλέζη Θεοδώρου Αικατερίνη
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα)
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κοζομπόλη – Αμανατίδη Γεωργίου Παναγιώτα
Μανιός Εμμανουήλ Νικόλαος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχελής Ιωάννη Αθανάσιος
Μορφίδης Ανέστη Κωνσταντίνος
Μουμουλίδης Σταματίου Θεμιστοκλής
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
Ντζιμάνης Δημητρίου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαδόπουλος Αβραάμ Νικόλαος
Παυλίδης Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
Σεβαστάκης Αλεξίου Δημήτριος
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Στέφος Θεοδώρου Ιωάννης
Στογιαννίδης Κωνσταντίνου Γρηγόριος
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τζαμακλής Γεωργίου Χαρίλαος
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τσόγκας Παύλου Γεώργιος
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Download (PDF, 180KB)